Здорове харчування дітей – спільна проблема батьків і школи

Здавалося б, ми так багато знаємо про харчування, і водночас так мало займаємося цією проблемою. Тим часом стан здоров’я дорослої людини багато в чому визначається якістю харчування саме в дитячому віці, коли відбувається бурхливий ріст організму і обмінні процеси в ньому перебігають найінтенсивніше. При цьому правильно розроблене й організоване харчування дитини забезпечує нормальний фізичний розвиток, запобігає багатьом хронічним захворюванням. За останніми даними ВООЗ, здоров’я дитини на 15% залежить від організації медичної служби, на 25% — від генетичних особливостей і на 60% - від збалансованого харчування.

У школах харчування дітей відбувається під наглядом медичного персоналу та педагогів. Наявність постійного контролю з боку навчального закладу, узгодження раціону з міською санстанцією, свідчить про те, що асортимент страв шкільних їдалень здатен забезпечити організм дитини основними елементами, необхідними для його правильного розвитку.

Кожного навчального року за кошти міського бюджету у школах міста організовується повноцінне безкоштовне харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей та інших незахищених категорій, що потребують соціальної допомоги. У 2016-2017 навчальному році у школах безкоштовно харчуються всі учні 1-4 класів, а також діти 5-11 класів з числа учнів, що відносяться до пільгових категорій. Ці діти мають можливість щодня отримувати повноцінний обід з трьох блюд, що без сумніву вкрай необхідно підростаючому організму.

Можливостей шкільних їдалень достатньо для того, щоб забезпечити і інших учнів гарячими стравами за кошти батьків, але діти, на жаль, віддають перевагу швидкій розрекламованій їжі з найближчого магазину, яких зараз навколо навчальних закладів немало. Но­ві до­ся­гне­ння на­уки при­ве­ли до то­го, що сь­ого­дні скла­дно знай­ти в про­да­жу на­ту­раль­ні, не­шкі­дли­ві для здо­ров’я про­ду­кти ха­рчу­ва­ння. То­му ко­нсе­рва­нти, бар­вни­ки, ста­бі­лі­за­то­ри, го­рмо­ни, ан­ти­бі­оти­ки, підсолоджу­ва­чі й ін­ші ха­рчо­ві до­ба­вки, не­бе­зпе­чні для лю­ди­ни, ста­ли не­від’єм­ною ча­сти­ною на­шо­го що­де­нно­го ра­ці­ону. І як­що ор­га­нізм до­ро­слої лю­ди­ни зі сфо­рмо­ва­ни­ми си­сте­ма­ми за­хи­сту зда­тний хо­ча б час­тко­во ней­тра­лі­зу­ва­ти або ви­ве­сти ці аг­ре­си­вні ре­чо­ви­ни, то з ди­тя­чим си­ту­ація ку­ди небезпечніше. Ін­те­нси­вний ріст ди­ти­ни, ста­но­вле­ння тра­вної, іму­нної й ін­ших си­стем, ро­зу­мо­ві на­ва­нта­же­ння в шко­лі, ста­те­ве до­зрі­ва­ння по­тре­бу­ють осо­бли­во­го підхо­ду до яко­сті ха­рчу­ва­ння шко­ля­рів, без по­вно­ці­нно­сті яко­го не­мо­жли­во за­бе­зпе­чи­ти га­рмо­ній­ний ро­зви­ток ди­тя­чо­го ор­га­ні­зму. Тому проблему повноцінного харчування розв’яза­ти мо­жна тіль­ки спіль­ни­ми зу­си­лля­ми шко­ли й бать­ків.


                Дітям необхідно більше знати про користь гарячого харчування, про необхідність щоденного вживання овочів та фруктів, про обов’язкове вживання супів, тощо. І в першу чергу, сформувати у дитини свідоме ставлення до правильного харчування повинні батьки, сім’я. На пре­ве­ли­кий жаль, біль­шість бать­ків не на­да­ють осо­бли­во­го зна­че­ння прис­тра­сті ді­тей до со­ло­дких га­зо­ва­них на­по­їв, чі­псів, «мі­він». Не­зва­жа­ючи на чи­сле­нні по­ві­до­мле­ння в за­со­бах ма­со­вої ін­фо­рма­ції про не­бе­зпе­чні ін­гре­ді­єн­ти в про­ду­ктах, «лю­бля­чі» бать­ки за­вда­ють ве­ли­че­зної шко­ди здо­ров’ю сво­їх ді­тей, ку­пу­ючи та­кі про­ду­кти. Але те, що ці продукти заборонені у школі, яка для багатьох дітей є взірцем, прикладом для наслідування, уже добре. Коли у школі це не дозволено, то в підсвідомості дітей закладається думка, що вживати таку їжу справді не варто.

Шановні батьки!. Привчіть свою дитину до гарячого харчування у шкільній їдальні. Ад­же які­сне ха­рчу­ва­ння (і в шко­лі, і вдо­ма) — це най­ва­жли­ві­ший чи­нник змі­цне­ння здо­ров’я шко­ля­ра, а ві­дтак і за­по­ру­ка й­ого но­рмаль­но­го фі­зи­чно­го й ін­те­ле­кту­аль­но­го ро­зви­тку.


Пам’ятка для батьків

 Як запобігти харчовим отруєнням

Щоб запобігти інфекційним захворюванням та харчовим отруєнням, дотримуйтесь таких простих правил:

- Ретельно мийте усі овочі і фрукти перед тим, як подавати до столу сирими.

 - Прищеплюйте дитині любов до чистоти. Привчайте її мити руки з милом перед вживанням їжі, після відвідування туалету, повернення з прогулянки.
- Мийте руки з милом перед приготуванням їжі.
- Не зберігайте разом продукти, що їдять сирими, і ті, що підлягають кулінарній обробці.
- Ніколи не кладіть бутерброди, пиріжки, сир, ковбасу, печиво у пакет, де побували овочі, фрукти, ягоди чи яйця, навіть якщо цей пакет здається абсолютно чистим.
- Дбайте про те, щоб їжа для дитини була щойно приготованою, свіжою. Не готуйте їжу «із запасом».

- Не допускайте змішування свіжоприготовленої страви з її залишками із попереднього дня.
- Не купуйте продукти, якщо не впевнені у їхній якості, з простроченими термінами зберігання, пошкодженою упаковкою. Дотримуйтесь умов та строків зберігання продукту, зазначених на його упаковці.
- Не купуйте продукти харчування на стихійних базарах. Ви маєте право вимагати у продавця документи, що підтверджують якість та безпеку продуктів.
- Не вживайте незнайомі гриби, ягоди, трави. Смертельно небезпечними можуть бути старі або зіпсовані гриби. Не готуйте страви з грибів дітям.
- Не беріть у дорогу продукти, що швидко псуються (ковбасні, молочні, кулінарні, кондитерські вироби або інші продукти, які потребують зберігання у холоді).
- Не використовуйте для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з річок, озер, незнайомих підземних джерел тощо.

- Дотримуйтесь заходів безпеки при купанні дитини у водоймах, тому що деякі збудники кишкових інфекцій (дизентерії) можуть жити там до п’ятдесяти днів.

І пам’ятайте, що харчове отруєння завжди можна запобігти!


Харчування дитини зi зниженим апетитом

Пiд час органiзацiї харчування дитини з поганим апетитом дорослим необхiдно виявляти винахiдливiсть

Якщо дитина вiдмовляється вiд їжi, в жодному разi не варто годувати її силомiць. Лiпше пропустити прийом їжi або зробити це пiзнiше, а потiм годувати дитину невеликими порцiями за 5-6 або бiльше прийомiв. І все ж промiжки мiж годуваннями мають бути не меншими за 3 години.

Дуже важливо на початку годування дати дитинi такi продукти, якi мають властивiсть пiдсилювати видiлення травних сокiв i тим самим полiпшувати апетит. Це може бути кислий фруктовий або ягiдний сiк, шматочок оселедця, квашена капуста, солоний огiрок, салат iз сирих овочiв. Сприятливо дiє мiцний м’ясний бульйон.

Для дiтей зi зниженим апетитом важливо суворо дотримуватися режиму годування — не давати нiчого їстiвного в промiжках мiж прийомами їжi, а також не давати багато пити. У такому разi дитина охочiше розпочинатиме прийом їжi з рiдких страв. Водночас при годуваннi можна дозволяти їй запивати тверду їжу водою, соком або овочевим вiдваром i, звичайно, не обмежувати пиття безпосередньо пiсля годування.

Протягом певного часу можна застосувати метод «вiльного годування», тобто годувати дитину за її бажанням. Найулюбленiшi страви дитини слiд готувати частiше за iншi, але при цьому дещо змiнювати рецептуру, додаючи необхiднi багатi бiлком продукти (м’ясо, сир тощо).

Дiти охочiше їдять за загальним столом, у родинному колi, в товариствi iнших дiтей. Тож необхiдно виробити правило сiдати за стiл усiєю родиною.

Інодi дитина погано їсть через те, що до початку годування перебуває в збудженому станi, занадто захоплена грою, заняттями. У цьому випадку можна дещо перенести (на 20-30 хвилин) прийом їжi, дати час на те, щоб дитина заспокоїлася.

У спекотнi лiтнi днi або за високої температури повiтря в примiщеннi органiзм дитини втрачає багато рiдини. Це призводить до зменшення вироблення травних сокiв i зниження апетиту. У таких випадках перед початком годування дитинi рекомендується дати трохи прохолодної кип’яченої води або несолодкого соку, можна почати годування з кисломолочного напою чи змiнити режим годування: у найспекотнiший полуденний час дати дитинi вдруге легкий снiданок (кефiр, булочку, фрукти), а обiд перенести на пiзнiший час, скажiмо, пiсля денного сну. У такому випадку дитина, добре вiдпочивши i зголоднiвши, легко впорається з досить калорiйним обiдом.


Перелiк харчових продуктiв, якi зазвичай становлять високий та низький ризик для здоров’я людей

Високий ризик для здоров’я

Низький ризик для здоров’я

Молоко та молочнi продукти

М’ясо та м’яснi продукти

Яйця та продукцiя, вироблена з яєць

Риба, рибнi продукти та iншi продукти моря

Кулiнарнi вироби

Кондитерськi вироби з кремом

Пресерви

Продукти дитячого харчування

Продукцiя дитячих молочних кухонь

Хлiб та хлiбобулочнi вироби

Борошно-круп’янi вироби

Цукор та кондитерськi вироби, крiм кондитерських виробiв з кремом

Овочi, баштаннi, ягоди, фрукти

Дикорослi харчовi продукти

Жировi рослиннi продукти

Напої (вода, соки, нектари, безалкогольнi напої)

Мед та продукти бджiльництва

Консерви

Харчовi продукти для спецiального дiєтичного харчування, крiм продуктiв дитячого харчування

Іншi харчовi продукти

*Розроблено вiдповiдно до Додатка до пункту 1.1 постанови Головного державного санiтарного лiкаря України «Про реалiзацiю статей 6, 44 та 46 Закону України «Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв» вiд 01.12.2010 № 37 .

Матеріал із  сайту http://www.pedrada.com.ua